fbpx KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI - AYDINLATMA METNİ | Brüksel Tüp Bebek Merkezi Ana içeriğe atla
Yükleniyor...

Brüksel Tüp Bebek Merkezi devamında ''Şirket'' olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerinin güvenliğini sağlamak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgilerinin güvenliklerinin sağlanması ve onlar adına Tarafımızca korunması prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu nedenlerle ; veri sorumlusu sıfatı ile siz Sayın Müşteri ,Çalışanlarımızı “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında bilgilendirmeyi önemli görmekteyiz. 24.03.2016 Kabul , 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu devamında “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Şirketimiz ile gerek iş ilişkisi gerek Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Kampanyalardan haberdar edilme Programı gerekse www.brukseltupbebekmerkezi.com üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz isim, soyisim, email, cep telefon numaraları, doğum tarihi, adres bilgileri, cinsiyet, alışveriş bilgileri gibi) Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacak, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler gibi) Şirketimiz tarafından toplanan bilgiler arasında değildir, bu tip bilgiler asla saklanmayacak ,kaydedilmeyecek, 3. kişilerle paylaşılmayacak ,sınıflandırılmayacak ve hiçbir şekilde işlenmeyecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; ödeme alınan kasalar, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız, sosyal medya, dijital reklamlar kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 1-) Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini 2-) Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası 3-) Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası 4-) Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi 5-) Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 6-) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Kişisel verilerinizin şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, şirket internet sitelerinde Kişisel Bilgilerin Korunması ve Veri işlenmesi Politikası’nda yer almaktadır. Kişisel Verilerinizin Aktarımı: Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir. Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla tarafımıza başvurarak: a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f. Yukarıda yer alan d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Korunması başvuru formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak Kanunla koruma altına alınmış olduğu üzere ;Ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

BAŞVURU FORMU

07.04.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda devamında “Kanun” olarakanılacaktır . İlgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanun’un 11 Maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ve bunlara dair/ilişkin tahditi olarak belirli haklar tanınmıştır. Anılan Kanun’un 13 Maddesinde belirtildiği üzere veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların, ön şart ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda geçerlilik koşulu olan yazılı şekilde şirketimize yapılacak başvuruların aşağıdaki form kullanılarak fiziki olarak U noter kanalı ile veya kayıtlı elektronik posta KEP adresi ) ile tarafımıza ulaştırılması zaruridir. Kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metninde de belirttiğimiz üzere yukarıda anılan yollardan biri ile tarafımıza ulaştırmış olduğunuz başvurularınız Kanun’un 13. Madde 2. Fıkrası gereğince talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaşma tarihinden itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Talebinize cevap yanıtımız Kanun’un 13. Maddesi gereğince “yazılı” olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Aşağıda şablonu belirlenmiş formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve doğru olarak doldurulması, tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Aşağıda sizden istenen bilgi ve belgelerin Kanun’a aykırı şekilde doğru doldurulmaması, boş bırakılması, istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi talebiniz hakkında yapılacak araştırmaların yürütülmesini sekteye uğratacak doğru sonuç alınmasını engelleyebilecektir.İşbu durumda şirketimizin tüm Kanun’i hakları saklıdır. Talep Eden Veri Sahibi Bilgileri: Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz, kaydınızı bulabilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına lütfen alanların tümünü doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz.

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Adres:

E-Mail Adresi:

Cep Telefonu:

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz: İ

İş ortağı ve ilgilileri ekleyiniz:

Yukarıda sizden istenen bilgiler başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, süreç ile ilgili bilgilendirmek. Talep sonucunu size iletmek amacı ile talep edilmiştir. Başvuru İçeriği Lütfen talebiniz ile ilgili kişisel verilerin neler olduğunu açıklamalı bir şekilde aşağıya yazınız. Kişisel veri sahibi başvurucunun beyanı ve talebi Yukarıda belirtmiş olduğum tüm bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmesi için ilave bilgi, belge talep edebileceğini ''Aydınlatma Metninde'' yer alan ve İşbu Başvuru Formu’nda açıkça belirtilen başvurumun sonucunun açıklanması için ayrıca bir maliyet/ücret gerektirmesi halinde kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda tam olarak bilgilendirildiğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. Yukarıda bilgi ve belgelerimi verdiğim , talebim doğrultusunda şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca tarafınızca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini Saygı ile rica ederim.

Talebim ile ilgili yanıtın yukarıda belirtmiş olduğum Elektronik Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuru Sahibi / Kişisel Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: